Tłumacz przysięgły UK - tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia dokumentów
Tłumaczenia pisemne w 24h, 7dni w tygodniu!

Regulamin

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG -REGULAMIN -z dnia 1.03.2019

Zlecenie usługi  jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu (warunków umowy)

 1. Firma Tłumacz przysięgły Brygida Bryś wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne  zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami .
 2. Tłumaczenia są wyceniane po przesłaniu ich przez:
  2.1  formularz szybkiej wyceny znajdujący się na naszej stronie internetowej  lub
  2.2 - Na nasz adres e-mail: [email protected] 
 3. Jednostka obliczeniowa przy tłumaczeniach zwykłych i przysięgłych to 400 Słów ze spacjami /1 strona- i jest to obliczane jako maximum za każdą stronę rozliczeniową.
 4. W przypadku zlecenia przetłumaczenia tekstów specjalistycznych (Np. medycznych technicznych, prawniczych) wymagających konsultacji ze specjalistami cena tłumaczenia jest wyższa niż stawka podstawowa. Jest ustalana po wycenie przez tłumacza specjalisty w danej dziedzinie. Jeżeli tłumaczenie należy wykonać w trybie szybkim, cena jest ustalana indywidualnie.
 5. Firma Tłumacz przysięgły Brygida Bryś zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.
 6. Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem pisemnym lub ustnym jest ograniczone maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonanie tegoż tłumaczenia. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 14 dni od jej wykonania. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres siedziby firmy Tłumacz przysięgły Brygida Bryś. Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku przekroczenia terminu płatności za wykonane zlecenie i dla tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym. Dla tłumaczeń pisemnych  zlecanych w trybie ekspresowym nie jest wykonywana dodatkowa korekta.
 7. Termin wykonania zlecenia ustalany jest po przyjęciu materiałów do wglądu.
   - Zlecenia przyjmowane są w formie elektronicznej lub zwykłej (formularz szybkiej wyceny który  znajduje się na naszej stronie internetowej lub karta zlecenia w siedzibie naszej firmy) i w takiej formie są odsyłane  lub są gotowe do odbioru.
  -Tłumaczenia przysięgłe-oryginalny wydruk z pieczęcią (nie skan) są odsyłane bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres lub są gotowe do odbioru .
  -Tłumaczenia zwykle -Skan tłumaczenia jest odsyłany bezpośrednio na wskazany przez klijenta adres e-mail (Na życzenie klienta możemy wysłać wydruk tłumaczenia na podany adres )
  -Adres do przesyłki Klient jest zobowiązany przesłać do nas na adres e-mail w dniu zlecenia tłumaczenia przysięgłego. W przypadku niektórych dokumentów Tłumacz przysięgły Brygida Bryś może wymagać przesłania pocztą oryginałów dokumentów przed ich tłumaczeniem.
 8. W przypadku niedotrzymania przez Tłumacz przysięgły Brygida Bryś terminu realizacji zlecenia, Klient ma prawo do otrzymania za każdy dzień zwłoki maksymalnie 5% zniżki liczonej od wartości netto danego zamówienia (ten punkt tyczy się tłumaczeń pisemnych zwykłych i przysięgłych).
 9. Wplata pieniędzy na konto lub paypal jest równoznaczna z zaakceptowaniem terminu realizacji i wszystkich szczegółów zlecenia. Po wpłacie pieniędzy nie akceptujemy rezygnacji ze zleconego zlecenia lub jego wstrzymania i klient akceptuje to że nie otrzyma zwrotu wpłaconych pieniędzy a firma Tłumacz przysięgły Brygida Bryś prześle tłumaczenie w umówionym wcześniej terminie.
 10. Płatność za usługę stanowi potwierdzenie jej zlecenia oraz akceptację Regulaminu(warunków umowy) Świadczenia Usług firmy Tłumacz przysięgły Brygida Bryś.
 11. Czas rozpoczęcia tłumaczenia jest liczony od momentu wpłynięcia opłaty za tłumaczenie lub przesłania bankowego potwierdzenia zapłaty przelewu, który wyszedł już z konta zleceniodawcy.
 12. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od Biura (Np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie serwerów lub łącz internetowych, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp).
 13. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez firme Tłumacz przysięgły Brygida Bryś wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia i późniejszego kontaktu z Klientem. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą obowiązaujaca na terenie Polski ochronie danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych). Zapytania/wyceny przechowywane są przez okres 14 dni od wysłania po czym są permanentnie usuwane.
 14. Firma Tłumacz przysięgły Brygida Bryś podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. Tłumacz przysięgły Brygida Bryś zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom bezpośrednio współpracującym z firmą Tłumacz przysięgły Brygida Bryś w celu wykonania zlecenia.
 15. Firma Tłumacz przysięgły Brygida Bryś nie udostępnia danych osobowych tłumaczy.
 16. Jednostka obliczeniowa przy tłumaczeniach zwykłych i przysięgłych Ustnych to 1 godzina,1godzina tlumaczeniowa = 60 min/jako minimum za każdą godzinę.
 17. Jeśli zleceniodawca zamawia tłumacza ustnego na więcej niż 60 minut tłumacz ma prawo do przerw. W przypadku kilkugodzinnych sesji zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić tłumaczowi napoje w postaci butelkowanej Np :Wody mineralnej oraz ciepły posiłek.
 18. Zleceniodawca zobowiazuje się do poinformowania firmy Tłumacz przysięgły Brygida Bryś w przypadku gdy tłumacz (pracownik firmy Tłumacz przysięgły Brygida Bryś) będzie oferował zleceniodawcy usługi w zakresie tłumaczeń, które nie są usługami firmy Tłumacz przysięgły Brygida Bryś a są związane z jakiegokolwiek typu jego własną ,prywatną działalnością .
 19. Tłumacz ustny podczas sesji tłumaczeniowej w razie potrzeby ma prawo do użycia każdego możliwego ułatwiającego jego prace środka pomocy Np. ( podręcznik tłumaczeniowy,słownik,telefon komórkowy z opcjami tłumaczeniowymi ,laptop,netbook etc) a zleceniodawca zgadza się na to i niema przeciwko temu żadnych przeciwwskazań.
 20. W przypadku gdy tłumacz ustny musi podróżować do miejsca w którym ma wykonać usługę na rzecz zleceniodawcy ,zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszta z tym związane takie jak ,czas podroży(Obliczane jest to na zasadzie/za każda godzinę podróży) ,koszt paliwa (obliczane jest to na zasadzie/ za każdą mile) ,opłaty związane z Opłatą parkingu(Tylko jeśli w okolicy niema bezpłatnego parkingu dostępnego dla użytku tłumacza ustnego)  
 21. Rozumiem, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w momencie wysyłania formularza wyceny/zamówienia jest Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego Brygida Bryś z siedzibą przy Pl. Śreniawitów 9/6, 35-032 Rzeszów, tel.: 509 821 981, adres e-mail: [email protected].
  2. Celem zbierania danych jest wykonanie zlecenia tłumaczenia.
  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania uwierzytelnionego tłumaczenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tłumaczenia.
  5. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważniony z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, zgodnie z art. 29c ustawy o wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego, od zakończenia realizacji celu dla jakiego je zebrano (dytyczy zrealizowanych tłumaczeń).
    
 22. W sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu polskiemu. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Tłumacz przysięgły Brygida Bryś.
 23. Do spraw nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu (warunków umowy) mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu polskiemu.
 24. Spory wynikłe na tle wykonania usługi po akcpetacjii regulaminu, strony zobowiązują się załatwić na drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, poddać rozstrzygnięciu sądowi miejscowemu właściwemu dla siedziby firmy Tłumacz przysięgły Brygida Bryś.
 25. Niniejszy Regulamin po zaakceptowaniu warunków staje się pełnoprawną umową pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą która wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i jest wiążąca do czasu jej aktualizacji lub odwołania.

 

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne - tylko Irlandia Północna

Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Pl. Śreniawitów 9/6
35-032 Rzeszów

Pracujemy dla klientów z całej Europy!

 

Ekspresowa, darmowa wycena - [email protected] lub zadzwoń (00 48) 509 821 981

Za wycenę tłumaczenia nic nie płacisz. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że dostarczamy szybkie tłumaczenia w konkurencyjnej cenie!