Tłumacz przysięgły oferujący tłumaczenia przysięgłe Tłumacz przysięgły UK - tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia dokumentów Tłumaczenia dokumentów
Tłumaczenia pisemne w 24h, 7dni w tygodniu! Tłumaczenia pisemne w 24h, 7dni w tygodniu!

Regulamin

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG -REGULAMIN -z dnia 1.02.2012

Zlecenie usługi  jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu (warunków umowy)

 1. Firma ENGPOL wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne  zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami .
 2. Tłumaczenia są wyceniane po przesłaniu ich przez:
  2.1  formularz szybkiej wyceny znajdujący się na naszej stronie internetowej  lub–
  2.2 - Na nasz adres e-mail:  – lub-
  2.3- Przesylka pocztowa na adres siedziby naszej firmy :                      3B ,Park Road  ,Dungannon,Co.Tyrone,BT717AB,Northern Ireland - lub –
  2.4 - Dostarczenie osobiste dokumentów (w przypadku tłumaczenia pisemnego)  na adres siedziby firmy :3B ,ParkRoad,Dungannon,Co.Tyrone,BT717AB,Northern Ireland.
 3. Jednostka obliczeniowa przy tłumaczeniach zwykłych i przysięgłych to 400 Słów ze spacjami /1 strona- i jest to obliczane jako maximum za każdą stronę rozliczeniową.
 4. W przypadku zlecenia przetłumaczenia tekstów specjalistycznych (Np. medycznych technicznych, prawniczych) wymagających konsultacji ze specjalistami cena tłumaczenia jest wyższa niż stawka podstawowa. Jest ustalana po wycenie przez tłumacza specjalisty w danej dziedzinie. Jeżeli tłumaczenie należy wykonać w trybie szybkim, cena jest ustalana indywidualnie.
 5. Firma Engpol zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.
 6. Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem pisemnym lub ustnym jest ograniczone maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonanie tegoż tłumaczenia. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 14 dni od jej wykonania. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres siedziby firmy Engpol . Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku przekroczenia terminu płatności za wykonane zlecenie i dla tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym. Dla tłumaczeń pisemnych  zlecanych w trybie ekspresowym nie jest wykonywana dodatkowa korekta.
 7. Termin wykonania zlecenia ustalany jest po przyjęciu materiałów do wglądu.
   -Zlecenia przyjmowane są w formie elektronicznej lub zwykłej (formularz szybkiej wyceny który  znajduje się na naszej stronie internetowej lub karta zlecenia w siedzibie naszej firmy) i w takiej formie są odsyłane  lub są gotowe do odbioru.
  -Tłumaczenia przysięgłe-orginalny wydruk z pieczęcią (nie skan) są odsyłane bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres lub są gotowe do odbioru .
  -Tłumaczenia zwykle -Skan tłumaczenia jest odsyłany bezpośrednio na wskazany przez klijenta adres e-mail (Na życzenie klienta możemy wysłać wydruk tłumaczenia na podany adres )
  -Adres do przesyłki Klient jest zobowiązany przesłać do nas na adres e-mail w dniu zlecenia tłumaczenia przysięgłego. W przypadku niektórych dokumentów ENGPOL może wymagać przesłania pocztą oryginałów dokumentów przed ich tłumaczeniem.
 8. W przypadku niedotrzymania przez ENGPOL  terminu realizacji zlecenia, Klient ma prawo do otrzymania za każdy dzień zwłoki maksymalnie 5% zniżki liczonej od wartości netto danego zamówienia (ten punkt tyczy się tłumaczeń pisemnych zwykłych i przysięgłych).
 9. Wplata pieniędzy na konto lub paypal jest równoznaczna z zaakceptowaniem terminu realizacji i wszystkich szczegółów zlecenia. Po wpłacie pieniędzy nie akceptujemy rezygnacji ze zleconego zlecenia lub jego wstrzymania i klient akceptuje to że nie otrzyma zwrotu wpłaconych pieniędzy a firma ENGPOL prześle tłumaczenie w umówionym wcześniej terminie.
 10. Płatność za usługę stanowi potwierdzenie jej zlecenia oraz akceptację Regulaminu(warunków umowy) Świadczenia Usług firmy ENGPOL.
 11. Czas rozpoczęcia tłumaczenia jest liczony od momentu wpłynięcia opłaty za tłumaczenie lub przesłania bankowego potwierdzenia zapłaty przelewu, który wyszedł już z konta zleceniodawcy.
 12. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od Biura (Np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie serwerów lub łącz internetowych, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp).
 13. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez firme Engpol wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia i późniejszego kontaktu z Klientem. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą obowiązaujaca na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Data Protection Act 1998 o ochronie danych osobowych.
 14. Firma ENGPOL podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. ENGPOL zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom bezpośrednio współpracującym z firmą Engpol w celu wykonania zlecenia.
 15. Firma Engpol nie udostępnia danych osobowych tłumaczy.
 16. Jednostka obliczeniowa przy tłumaczeniach zwykłych i przysięgłych Ustnych to 1 godzina,1godzina tlumaczeniowa = 60 min/jako minimum za każdą godzinę.
 17. Jeśli zleceniodawca zamawia tłumacza ustnego na więcej niż 60 minut tłumacz ma prawo do przerw. W przypadku kilkugodzinnych sesji zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić tłumaczowi napoje w postaci butelkowanej Np :Wody mineralnej oraz ciepły posiłek.
 18. Zleceniodawca zobowiazuje się do poinformowania firmy Engpol w przypadku gdy tłumacz(pracownik firmy Engpol)będzie oferował zleceniodawcy usługi w zakresie tłumaczeń które nie są usługami firmy Engpol a są związane z jakiegokolwiek typu jego własną ,prywatną działalnością .
 19. Tłumacz ustny podczas sesji tłumaczeniowej w razie potrzeby ma prawo do użycia każdego możliwego ułatwiającego jego prace środka pomocy Np. ( podręcznik tłumaczeniowy,słownik,telefon komórkowy z opcjami tłumaczeniowymi ,laptop,netbook etc) a zleceniodawca zgadza się na to i niema przeciwko temu żadnych przeciwwskazań.
 20. W przypadku gdy tłumacz ustny musi podróżować do miejsca w którym ma wykonać usługę na rzecz zleceniodawcy ,zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszta z tym związane takie jak ,czas podroży(Obliczane jest to na zasadzie/za każda godzinę podróży) ,koszt paliwa (obliczane jest to na zasadzie/ za każdą mile) ,opłaty związane z Opłatą parkingu(Tylko jeśli w okolicy niema bezpłatnego parkingu dostępnego dla użytku tłumacza ustnego)  
 21. W sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu brytyjskiemu. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy.
 22. Do spraw nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu (warunków umowy)mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu Zjednoczonego Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 23. Spory wynikłe na tle wykonania usługi po akcpetacjii regulaminu,strony zobowiązują się załatwić na drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, poddać rozstrzygnięciu sądowi miejscowemu właściwemu dla siedziby firmy Engpol.
 24. Niniejszy Regulamin po zaakceptowaniu warunków staje się pełnoprawną umową pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą która wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i jest wiążąca do czasu jej aktualizacji lub odwołania.

 

Ekspresowa, darmowa wycena - [email protected] lub zadzwoń (00 44) 0792 500 48 59

Za wycenę tłumaczenia nic nie płacisz. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że dostarczamy szybkie tłumaczenia w konkurencyjnej cenie!